top of page

Verkoopvoorwaarden

DEFINITIES:

BESTELLING of RESERVERING of VERHUUR: Aankoop van Diensten. 

DIENSTEN: verhuur seizoensaccommodatie 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verhuur van accommodaties op haar website www.pascale-philippe.com  of per telefoon, post of elektronische post (e-mails), of op een plaats waar de Dienstverlener de Diensten op de markt brengt. 

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden weergegeven op de website of in schriftelijke vorm - op papier of elektronisch - in het geval van een reservering op een andere manier dan een bestelling op afstand.

De Klant dient deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen van Diensten.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die van kracht is op de website of die door de Dienstverlener is meegedeeld op de datum waarop de Klant de Bestelling plaatst.

Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de Dienstverlener geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

Onder de voorwaarden bepaald door de wet op de gegevensbescherming en de Europese verordening gegevensbescherming, heeft de klant te allen tijde recht op toegang, rectificatie en verzet als de verwerking niet essentieel is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf. als hun gevolgen, aan al zijn persoonlijke gegevens door te schrijven, per post en zijn identiteit te rechtvaardigen, aan: Pascale en Philippe Szymczak - 100 impasse du pré Falquet - 74210 Lathuile
 

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken vóór de implementatie van de online Bestelprocedure, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van de website_cc781905- 5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_www.pascale-philippe.com, of, in het geval van een reservering buiten internet, via elk ander geschikt middel.

 

ARTIKEL 2 – RESERVERINGEN

De Klant selecteert op de site of informeert op elk document dat door de Dienstverlener is verzonden over de diensten die hij wenst te bestellen, volgens de volgende methoden:

Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum worden gemaakt, moet bij de boeking een aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf, plus administratiekosten, worden betaald. Deze aanbetaling kan in bepaalde gevallen worden verhoogd tot 100% (Boekingsplatform, AirBnb, enz.).
Het saldo dient uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum betaald te zijn.
Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum worden gemaakt, moet het volledige bedrag van het verblijf plus de administratieve kosten bij de boeking worden betaald.
Bij voortijdig vertrek wordt geen restitutie verleend.
Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag stuurt Pascale-Philippe.com  u, afhankelijk van de beschikbare plaatsen, een huurbevestiging.
Al onze beschikbaarheid is up-to-date, in real time op onze website

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de Bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk aan de Dienstverlener te melden. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd nadat de Dienstverlener de Klant een bevestiging van aanvaarding van de Bestelling heeft gestuurd, per e-mail of post, of door ondertekening van het contract in het geval van een reservering rechtstreeks in de lokalen waar de Aanbieder de Diensten.

Elke bestelling die op de website wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de klant en de dienstverlener.

Alle Bestellingen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen.

 

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

De door de Dienstverlener aangeboden Diensten worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de website, of op een informatiedrager van de Dienstverlener, wanneer de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW.

De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener kunnen worden toegekend op de website of op een informatie- of communicatiemedium.

Deze tarieven zijn vast en niet-herzienbaar gedurende hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de website, in de e-mail of in het schriftelijke voorstel gericht aan de Klant. Na deze geldigheidsduur vervalt het aanbod en is Dienstverlener niet meer gebonden aan de prijzen.

3.1. TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting, geïnd namens de gemeenschap van gemeenten, is  bij de tarieven inbegrepen. Het bedrag wordt bepaald per persoon en per dag. Het moet worden betaald bij het betalen van de Dienst en staat afzonderlijk op de factuur.

 

ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. VOORUITBETALING

Vooruitbetaalde bedragen zijn termijnbetalingen. Ze vormen een voorschot op de totale prijs die de Klant verschuldigd is.

Een aanbetaling gelijk aan 30% van de totale prijs van de levering van de bestelde Diensten is vereist wanneer de Klant de bestelling plaatst. Het wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling.

Het is niet onderworpen aan enige terugbetaling door de Dienstverlener in geval van annulering van het verblijf door de Klant (behalve in de gevallen voorzien in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald 30 dagen voor de aankomstdatum (op straffe van annulering van deze huur)

4.2. BETALINGEN

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd na effectieve inning van de verschuldigde bedragen door de Dienstverlener.

In geval van laattijdige betaling en betaling van door de Klant verschuldigde bedragen na de hierboven vermelde termijn, of na de datum van betaling die vermeld staat op de aan hem geadresseerde factuur, worden boetes voor te late betaling berekend aan het tarief van 5 % van het bedrag inclusief belasting van de prijs van de levering van de Diensten, wordt automatisch en automatisch verworven door de Dienstverlener, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling.
Laattijdige betaling heeft de onmiddellijke betaling tot gevolg van alle bedragen die de Klant verschuldigd is, onverminderd alle andere vorderingen die de Dienstverlener in dit verband tegen de Klant zou kunnen instellen.

4.3. NIET-NALEVING VAN BETALINGSVOORWAARDEN

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten. ingebrekestelling bleef zonder gevolg.

 

ARTIKEL 5 - DIENSTENVERLENING

5.1. LEVERING EN GEBRUIK VAN DIENSTEN

De accommodatie kan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur worden betrokken en moet op de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten. 

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald 30 dagen vóór de aankomstdatum voor verhuur (op straffe van annulering van deze huur)

De woningen worden voor verhuur aan een bepaald aantal bewoners ter beschikking gesteld en kunnen in geen geval door een groter aantal personen worden bewoond.

Accommodaties en staanplaatsen worden in dezelfde staat van netheid opgeleverd als bij aflevering. Anders moet de huurder een forfaitair bedrag van 50 tot 80 € betalen voor het schoonmaken. Eventuele schade aan de accommodatie of aan toebehoren zal onmiddellijk worden hersteld op kosten van de huurder. De inventarisverklaring aan het einde van de lease moet strikt identiek zijn aan die van de start van de lease. 

5.2. WAARBORG

Een borgsom wordt van de Klant gevraagd voordat de sleutels worden overhandigd en wordt hem binnen 8 dagen na het einde van de huur terugbetaald, onder voorbehoud van eventuele aftrek van de reparatiekosten. In geval van schade of niet uitgevoerde schoonmaak wordt er een bedrag ingehouden op de borg, die het totaal kan bedragen, afhankelijk van de tijd die is besteed aan het restaureren van de accommodatie met het oog op herverhuur. Foto's kunnen worden verstrekt.

Deze aanbetaling vormt geen aansprakelijkheidsbeperking.

 

ARTIKEL 6 – VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend in geval van een verlate aankomst, een vervroegd vertrek of een wijziging van het aantal personen (voor het gehele of een deel van het geplande verblijf).

6.1. WIJZIGING

In geval van wijziging van de data of het aantal personen, zal de Dienstverlener zich inspannen om verzoeken tot wijziging van de datum zoveel mogelijk binnen de grenzen van de beschikbaarheid te aanvaarden, en dit zonder afbreuk te doen aan eventuele bijkomende kosten; het is in alle gevallen een eenvoudige middelenverbintenis, de Dienstverlener kan de beschikbaarheid van accommodatie of een andere datum niet garanderen; in deze gevallen kan een toeslag worden gevraagd.

Elk verzoek om verkorting van de duur van het verblijf wordt door de Dienstverlener beschouwd als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen worden beheerst door artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING

Een voortijdig vertrek kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling door de Dienstverlener.

6.3. ANNULERING

In geval van annulering van de Reservering door de Klant na aanvaarding door de Dienstverlener, om welke reden dan ook behalve overmacht, wordt de aanbetaling betaald voor de Reservering, zoals gedefinieerd in artikel 4 - BETALINGSVOORWAARDEN van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden automatisch verworven door de Dienstverlener, bij wijze van vergoeding, en kunnen geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

In alle gevallen van opzegging blijven de verwerkings- en beheerskosten (artikel 3) ingehouden door de Dienstverlener.

In geval van niet-aanwezigheid van de klant, op de dag van de geplande aankomst, en zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen, kan de dienstverlener de woning de volgende dag opnieuw verhuren, zonder enige terugbetaling of vervanging van de huur , of tegoed op de betaalde bedragen 

6.4. ANNULERING IN GEVAL VAN PANDEMIE

6.4.1. In geval van volledige of gedeeltelijke sluiting van het etablissement tijdens de data van het gereserveerde verblijf (wat wordt gelijkgesteld met een maatregel van geheel of gedeeltelijk verbod op ontvangst van het publiek, voor zover de Klant rechtstreeks betrokken is bij de toepassing van deze maatregel) beslist door de overheid, en die niet toerekenbaar is aan de Dienstverlener, zullen de vooraf door de Klant betaalde bedragen voor de boeking van het verblijf binnen 60 dagen worden terugbetaald

De Dienstverlener kan echter niet gehouden zijn tot een bijkomende schadevergoeding naast deze terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2. In afwijking van de bepalingen van artikel 6.3 ANNULERING, wordt elke annulering van het verblijf naar behoren gerechtvaardigd door het feit dat de Klant zou worden getroffen door COVID 19 (infectie) of een andere infectie die wordt beschouwd als onderdeel van een pandemie, of zou worden geïdentificeerd als een contactgeval, en dat deze situatie zijn deelname aan het verblijf op de geplande data in twijfel zou trekken
geeft rise  de uitgifte van een tegoedbon die 18 maanden geldig is en wordt terugbetaald aan het einde van de geldigheidsperiode.

Eventuele verwerkings- en beheerkosten zoals bepaald in de algemene voorwaarden blijven bij de Dienstverlener. In alle gevallen moet de Klant de gebeurtenis dwingend rechtvaardigen waardoor hij in aanmerking komt voor dit herroepingsrecht.

6.4.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 ANNULERING, in het geval dat de Klant genoodzaakt is het gehele verblijf te annuleren vanwege overheidsmaatregelen waardoor deelnemers niet kunnen reizen (algemene of lokale quarantaine, reisverbod, sluiting grenzen), zelfs hoewel de camping zijn verplichting kan nakomen en klanten kan verwelkomen, zal de dienstverlener een creditnota uitgeven die overeenkomt met de door de klant betaalde bedragen, verminderd met de verwerkings- en beheerskosten (artikel 3) die ten laste blijven van de dienstverlener. Deze tegoedbon is 18 maanden geldig; het wordt terugbetaald aan het einde van de geldigheidsperiode.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De klant die wordt gehost op een site of in een accommodatie moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Voor aanvang van de dienst kan aan de Klant een verzekeringsattest worden gevraagd.

7.2. DIEREN

Huisdieren zijn toegestaan, onder de verantwoordelijkheid van hun baasje, afhankelijk van de pakketten die verkrijgbaar zijn bij de dienstverlener en ter plaatse moeten worden betaald.
U moet ze aan de lijn houden en hun actuele vaccinatieboekje en tatoeage kunnen tonen. Ze mogen niet alleen gelaten worden in de accommodatie. Pascale-philippe.com  behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de SPA (dierenbeschermingsmaatschappij) in geval van mishandeling. Honden van de Rottweillers, American Staffordshire Terriers, Staffordshire Terriers, Rosas, of honden die qua morfologische kenmerken lijken op de 4 bovengenoemde rassen, zijn ten strengste verboden.

 

7.3.VEILIGHEID

Bij tussenkomst van een bewakingsagent of de politie op uw terrein wegens niet-naleving van de regels, wordt u per tussenkomst een forfaitair bedrag van € 250 aangerekend.

 

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE AANBIEDER - GARANTIE

De Dienstverlener vrijwaart de Klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder bijkomende betaling, tegen elk gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek als gevolg van een gebrek in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk op de hoogte stellen van het bestaan van gebreken of non-conformiteit binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de levering van de Diensten.

De Dienstverlener zal de als gebrekkig geachte diensten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na constatering door de Dienstverlener van het gebrek of gebrek, vergoeden of (voor zover mogelijk) herstellen. Terugbetaling vindt plaats door creditering van de bankrekening van de Klant of door middel van een aan de Klant geadresseerde bankcheque.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de werkelijk door de Klant betaalde Diensten. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk of in gebreke worden gehouden voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van het optreden van een geval van overmacht dat doorgaans wordt erkend door de Franse jurisprudentie.

De Diensten die via de website van de Dienstverlener worden geleverd, voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving.

 

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

Activiteiten die verband houden met de organisatie en verkoop van verblijven of excursies op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode vallen niet onder de herroepingstermijn die van toepassing is op verkoop op afstand en buiten verkoopruimten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L221-28 van de Consumentenbond Code.

 

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, opsteller van deze presentaties, implementeert de verwerking van persoonsgegevens die de wettelijke basis heeft:

● Ofwel het legitieme belang dat wordt nagestreefd door de Dienstverlener wanneer deze de volgende doeleinden nastreeft:

- prospectie

- het beheer van de relatie met haar klanten en prospecten,

- de organisatie, inschrijving en uitnodiging voor evenementen van de Dienstverlener,

- de verwerking, uitvoering, prospectie, productie, beheer, opvolging van aanvragen en klantendossiers,

- het opstellen van documenten in opdracht van haar cliënten.

● Ofwel naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen bij het implementeren van verwerking met als doel:

- het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de strijd tegen corruptie,

- facturatie,

- Accounting.

De Dienstverlener bewaart de gegevens alleen voor de duur die nodig is voor de operaties waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

In dit verband worden klantengegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie verhoogd met 3 jaar met het oog op animatie en prospectie, onverminderd opslagverplichtingen of verjaringstermijnen.

In het kader van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het einde van de relatie met de Dienstverlener. Boekhoudkundig worden ze gedurende 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar bewaard.

Prospectgegevens worden voor een periode van 3 jaar bewaard indien er geen deelname of inschrijving aan evenementen van Dienstverlener heeft plaatsgevonden.

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor de bevoegde personen van de Dienstverlener.

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet op de gegevensbescherming en de Europese verordening gegevensbescherming, hebben personen recht op toegang tot gegevens die op hen betrekking hebben, rectificatie, ondervraging, beperking, overdraagbaarheid, 'wissing'.

De personen die betrokken zijn bij de uitgevoerde verwerking hebben ook het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die als rechtsgrondslag het legitieme belang van de dienstverlener hebben, evenals een recht verzet tegen commerciële prospectie.

Zij hebben ook het recht om algemene en bijzondere richtlijnen vast te stellen waarin wordt bepaald op welke wijze zij na hun overlijden de bovengenoemde rechten willen uitoefenen.

  • per e-mail naar het volgende adres: E-mailadres

  • of per post naar het volgende adres: Achternaam, voornaam Bedrijfsnaam Postadres vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

De betrokken personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website www.pascale-philippe.com  is eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke reproductie, distributie, geheel of gedeeltelijk gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een misdrijf van namaak.

Bovendien blijft de Dienstverlener eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, maquettes, prototypes enz. die (zelfs op vraag van de Klant) werden gemaakt met het oog op het leveren van de Diensten aan de Cliënt. Het is de Klant dan ook verboden om deze studies, tekeningen, modellen en prototypes enz. te reproduceren of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Dienstverlener, die hiervoor een financiële vergoeding kan vragen.

Hetzelfde geldt voor namen, logo's of meer in het algemeen elke grafische weergave of tekst die toebehoort aan de Dienstverlener of door hem wordt gebruikt en verspreid.

 

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT - TAAL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen zijn vertaald, is alleen de Franse tekst doorslaggevend in geval van een geschil.

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de aan- en verkooptransacties die zijn afgesloten met toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun gevolgen en die niet konden worden opgelost tussen de Dienst Aanbieder en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting.

Hij kan met name vrij beroep doen op de Consumentenbemiddelaar

 

ARTIKEL 14 - PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING VAN DE KLANT

De Klant erkent vóór het plaatsen van zijn Bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van het Wetboek van consumptie , naast de informatie die vereist is krachtens het decreet van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande informatie aan de consument over de kenmerken van huuraccommodaties in openluchthotels en in het bijzonder:

  • de essentiële kenmerken van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken Diensten;

  • de prijs van de Diensten en gerelateerde kosten;

  • informatie met betrekking tot de identiteit van de Dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, voor zover deze niet uit de context blijken;

  • informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun implementatiemethoden; de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;

  • de mogelijkheid om in geval van een geschil gebruik te maken van conventionele bemiddeling;

  • informatie met betrekking tot de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractvoorwaarden.

Het feit voor een natuurlijke persoon (of rechtspersoon), om te bestellen op de website www.pascale-philippe.com impliceert volledige en volledige aanvaarding en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afziet van het gebruik van elk tegenstrijdig document, dat niet tegenstelbaar zou zijn aan de Dienstverlener.

bottom of page